REGULAMIN SKLEPU NIEBYLE

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sklepu Internetowego www.niebyle.com (zwanego dalej Sklepem), w szczególności w zakresie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagań technicznych koniecznych dla korzystania z tego Sklepu, zasad zawierania i rozwiązywania umów oraz trybu postępowania reklamacyjnego.

 

§2 Definicje

1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną w ramach Sklepu www.niebyle.com, którym jest firma NIEBYLE Usługi marketingowe Jessica Bigus zarejestrowaną w CEIDG pod numerem identyfikacyjnym NIP: 5592038989, REGON 385713256.
 2. Sklep – prowadzony przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem www.niebyle.com wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część,
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcą drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 4. Umowa – umowa o świadczenie płatnych usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej niniejszym Regulaminem.
 5. Usługa – wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu w tym nieodpłatnie oraz odpłatnie. W ramach odpłatnych Usług Usługodawca prowadzi sprzedaż Pakietów oraz sprzedaż plików DNG (presetów) do programu Lightroom Photo Editor & Pro Camera.
 6. Preset – pliki cyfrowe w postaci elektronicznej dostępne w formacie DNG. Plik nadający określoną estetykę kolorystyczną na zdjęcie. Finalny efekt nałożony na zdjęcie może różnić się w zależności od jakości obrabianej fotografii, oraz ustawień aparatu/ telefonu którym wykonywana była fotografia. Każdy z presetów można edytować w celu usunięcia ewentualnych szumów lub poprawienia ogólnej estetyki w programie Lightroom Photo Editor & Pro Camera.
 7. Dane – wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, bez względu na formę, w której informacje te zostały przekazane.
 8. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady funkcjonowania Sklepu oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.

 

§3 Warunki techniczne świadczenia usług w ramach Sklepu

1. Dla korzystania z usług Sklepu w zakresie płatnych usług oferowanych konieczne jest łączne spełnianie poniższych minimalnych wymogów technicznych:

System operacyjny: iOS 11 i nowsze, Android 8.1 i nowsze, dostęp do Internetu (aktywne łącze internetowe o przepustowości 1 Mbit/s lub szybsze); aktywny adres e-mail; aktywny adres e-mail aktywne (sprawne konto poczty elektronicznej e-mail); włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java; zainstalowany program Adobe Lightroom – Photo Editor & Pro Camera, lub Adobe Lightroom – Photo Editor

 

§4 Sprzedaż presetów

 1. Oferta Sklepu obejmuje sprzedaż plików cyfrowych formie presetów.
 2. Zamówienia na presety przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanieprawdziwych danych.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 4. Aby pobrać opłacony preset, należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi przez Użytkownika w kolejnych wiadomościach e-mail. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych jest potwierdzana w formie wiadomości e-mail.
 5. Usługodawca udziela Użytkownikowi nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania (na warunkach określonych w Regulaminie) z zakupionego presetu w sposób określony przepisami Prawa autorskiego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z presetów zgodnie z jego przeznaczeniem, przez osobę która weszła legalnie w jej posiadanie. Przedmiotowa licencja jest udzielana bez możliwości przenoszenia jej lub udzielania dalszych Licencji innym osobom lub podmiotom. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z zakupionego presetu na wielu urządzeniach.
 6. Udzielona licencja daje możliwość korzystania z presetów tylko i wyłącznie do celów prywatnych Użytkownika oraz zgodnie z jej przeznaczeniem. Zabrania się korzystania z zakupionych w Sklepie presetów do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Usługodawcy. Zabrania się kopiowania i/lub modyfikowania zakupionych w Sklepie presetów.
 7. W przypadku wykrycia przez Usługodawcę przypadków naruszenia warunków licencji, Usługodawca wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.
 8. Wszystkie presety udostępnione w Sklepie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).
 9. Zakupione presety służą do ich odtwarzania i przechowywania na urządzeniach elektronicznych. Użytkownik może je użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie. Wszelkie próby łamania zabezpieczeń plików i odszyfrowywania ich zawartości są zabronione.
 11. Do użytkowania presetów w formacie DNG jest wymagany bezpłatny program

a) Adobe Lightroom – Photo Editor & Pro Camera, który można pobrać ze strony https://play.google.com/store/apps/details? id=com.adobe.lrmobile&hl=pl dla urządzeń z systemem Android;
b) Adobe Lightroom – Photo Editor, który można pobrać ze strony https://apps.apple.com/pl/app/adobe-lightroom/id878783582?l=pl dla urządzeń z systemem iOS;

 

§5 Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie nie wymaga rejestracji.
 2. Użytkownik za pośrednictwem stron Sklepu dokonuje wyboru Usługi(Pakietu lub presetów) poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, następnie po skompletowaniu zamówienia Użytkownik przechodzi na stronę podsumowania zamówienia gdzie potwierdza je poprzez kliknięcie „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”/”Zamawiam i płacę”. Złożenie Zamówienia na Usługę wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty za nią.
 3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu.
 1. Warunkiem dokonania zakupu danej Usługi jest jej dostępność. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
 2. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany Pakiet lub preset poprzez jeden z dostępnych systemów płatności w Sklepie, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
 3. Zapłata następuje przed skorzystaniem przez Użytkownika z zakupionej Usługi.
 4. Od momentu otrzymania komunikatu o potrzebie uiszczenia ceny za wybrany Produkt Użytkownik ma 7 dni na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu operacja ulega anulowaniu. Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Aby dokonać płatności za Usługę należy posiadać obsługiwaną przez wybrany system transakcyjny kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony abonament.
 6. Zakup Produktu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem zwrotnym na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 8. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Sklepu skutkuje zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.
 9. Na żądanie zgłoszone przez Użytkownika Usługodawca wystawi fakturę VAT lub paragon na świadczoną usługę. Z chwilą dokonania płatności Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 10. Po złożeniu Zamówienia i skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e- mail wiadomość́ informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz maksymalnie w ciągu 48 godzin od przyjęcia płatności plik z produktem (presetem) do pobrania.

 

§6 Zasady korzystania z Sklepu

 1. Każdy z Użytkowników obowiązany jest korzystać z Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługi świadczone w ramach Sklepu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 3. Materiały udostępniane użytkownikom w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu oraz wygląd i treść Sklepu (w tym nazwa Sklepu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych), przysługują wyłącznie Usługodawcy i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nie powoduje przeniesienia na użytkownika majątkowych, ani niemajątkowych praw autorskich w części lub w całości lub udzielenie licencji, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym także do zaprzestania świadczenia ich bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie ciągłości usług wywołane działaniem czynników zewnętrznych będących wynikiem okoliczności niezależnych od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich)
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu w celu dokonania konserwacji, usunięcia zakłóceń lub zmian systemu, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

 

§7 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać łączącą go z Usługodawcą umowę w zakresie usług świadczonych w ramach Sklepu.
 2. Umowę uznaje się za rozwiązaną z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Sklepu. Rezygnacji można dokonać poprzez przesłanie do Usługodawcy przez Użytkownika pisma w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego do kontaktu przez Użytkownika. Potwierdzenie rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 1. Usługodawca może rozwiązać umowę z ważnych powodów z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy w tym trybie wymaga uzasadnienia przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa,
  2. ujawnienia działań Użytkownika na szkodę Usługodawcy, innych Użytkowników Sklepu albo osób trzecich,
  3. zgłoszenia przez innego Użytkownika, osobę trzecią, instytucję lub organ powołany do ścigania przestępstw uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa,
 3. Oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy z podaniem ważnych powodów lub o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, Użytkownikowi przysługuje zwrot płatności i kosztów proporcjonalny do zakresu skorzystania z danej usługi.

 

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta bez podawania przyczyn.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli w jakikolwiek sposób, a w szczególności w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy podany do kontaktu w treści niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem 30- dniowego terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta) niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Usługodawcą.
 1. Zwrotu płatności Usługodawca następuje przy zastosowaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba, że Użytkownik w drodze wyraźnego oświadczenia woli zgodził się na inny sposób zwrotu.
 2. W przypadku wyrażania przez Użytkownika będącego konsumentem zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania presetów, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (30 dni od dokonania wpłaty) i poinformowania go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku (preset). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie plików po ich zakupie na urządzenia mobilne lub Dropbox, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu, o czym Usługodawca go poinformuje za pośrednictwem odpowiednich komunikatów na stronie.
 3. W przypadku gdy Usługodawca udzielił Użytkownikowi promocji/rabatu przy zakupie danego Produktu, odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Usługobiorcę skutkuje odstąpieniem od/ wypowiedzeniem warunków promocji/rabatu.

 

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może skierować do Usługodawcy reklamację w szczególności gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji lub ich uszczegółowienie, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia w trybie, o którym mowa w ust. 2. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 1. Złożenie reklamacji dotyczącej usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres podany do kontaktu w treści niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jego uzasadnieniem i ewentualnymi roszczeniami.

 

§10 Zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej w drodze elektronicznej z Użytkownikiem w zakresie usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Sklepu.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownika obowiązuje Regulamin (w tym Cennik Sklepu) w wersji aktualnej na dzień zawarcia umowy.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta. Postanowienie to w zakresie w jakim wyłącza lub ogranicza prawa konsumenta w razie zastosowania właściwego w stosunku do niego prawa obcego nie znajduje zastosowania.
 2. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies, akceptuje treść tych dokumentów i zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień. Usługodawca bezpłatnie udostępnia Regulamin, przed zawarciem umowy, a także w każdym innym czasie na żądanie Użytkownika, poprzez zamieszczenie treści w/w dokumentów na ogólnodostępnej stronie internetowej Sklepu. Sposób udostępniania treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies pozwala na ich pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Użytkownika.
 1. Spory, które mogą wyniknąć z umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez rokowania i porozumienie stron. Spory, które nie zostaną rozwiązane poprzez porozumienie stron, rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.
 3. Jakiekolwiek uwagi, zapytania oraz spostrzeżenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@niebyle.com